Du er her: Sorø Leksikon - Banevejen
Logo for Sorø
          Kommune
Banevejen

Banevejen

I 1854-55 anlagdes Banevejen mellem byen og den nyanlagte station på jernbanen Roskilde-Korsør. Banevejen, hvoraf en del blev anlagt på en dæmning over Sorø Sø, blev anlagt hen over den ene af de 2 ”Gåseøer” for at få mest mulig fast grund. Derfor har vejen fået et knæk, som skilte den egentlige sø fra et stort sumpet område mellem Sorø Sø og Tuel Sø. Sorø fik den længste stationsvej/Banevej i Danmark, knap 2 km. Indtil da havde byen kun haft forbindelse med omverdenen gennem byporten, nord ud ad byen og til hovedvejen. I begge siden af Banevejen og langs dæmningen blev plantet 2 rækker træer til marketing af vejen – især om natten.


Langs vejen – i det sumpede område blev anlagt et lystanlæg, kaldt Kählers Park - opkaldt efter vejens grundlægger. Se mere i ”Jul i Sorø” 2004. Denne park er forlængst tilgroet.


Ved det omtalte knæk på vejen blev i 1880-erne opsat to lamper, så de vejfarende i nattens mulm og mørke kunne finde vej. Knækket har siden fået navnet ”Borgmesterens øjne”. Byens borgmester gik en aften i mulm og mørke på vej hjem fra stationen og lige ud i vandet. Han fik derefter foranlediget, at der blev opsat de to lamper. De blev dog først opsat af efterfølgeren, efter hans afgang. Det blev vægternes arbejde at passe de 2 lamper.  Den del af vejen, der var nærmest byen, fik navnet Priorgade, da vejen gik hen over et stykke havejord tilhørende Akademiet. Langs Priorgades nordlige side opstod hurtigt i 1850-erne en række huse typisk for tiden.


Omkring 1960 steg biltrafikken voldsomt. Alle skulle have bil. Alleen på begge sider af Banevejen fra søens østside og til Stationen blev fældet. Efter mange forhandlinger med fredningsnævnet blev nogle af træerne ved søen fældet, så der blev fin udsigt over søen. Uden for trærækkerne i begge sider blev anlagt cykel-og gangsti i 1964.
 

I 2018 blev alle træerne i alleen langs søen ryddet og der blev plantet nye træer – efter en betydelig gave fra A.P. Møller og hustru Chastine Møllers Fond. Træerne var blevet meget medtagne og en del fældet efter 150 år. Billedet er fra før træerne blev udskiftet.


Øst for søen fik vejen i 1955 endnu et knæk, da man ændrede Banevejens linjeføring og skabte en ny vej, kaldet Skælskørvej. Samtidig blev der lavet en ny bro til banen, og vejføringen forbi stationen blev nedlagt og omdannet til en viadukt til fodgængere. Også i Priorgade skete store omlægninger. Træerne langs vejens sydside – langs med Akademiet – blev fældet, og der blev bygget et stort kampestensgærde – også de små pyntelige haver foran husene forsvandt i ”bilismens hellige navn”.

Tillige blev hjørnet over for Klosterporten gjort bredere ved nedrivning af huset ”Sibberns Hjørne”.


Lokalhistorisk arkiv i Sorø 2019.Relaterede emner:

Priorgade