Du er her: Sorø Leksikon - Alléhuset
Logo for Sorø
          Kommune
Alléhuset

Alléhuset i Alleen.Annonce i avisen 2. april 1841:

Det ved hr. kammerherre og Amtmand v. Stemanns Omhu tæt uden for Sorø Kjøbstad opførte Amtsfattighus er nu så vidt færdigt, at denne gavnlige Indretning, hvorved et længefølt Savn afhjælpes, kan træde i Virksomhed i næstkommende Majmåned. Arbejdsanstalten modtager fattige for en betaling af 8 sk. Daglig. Med Stiftelsen er Forbundet et sygehus, hvori ej alene Fattighusets Lemmer i Sygdomstilfælde kunne indlægges, men hvori tillige andre Patienter kunne modtages til Cour og Pleje mod en Betaling, der indtil videre er bestemt til 2 Mark daglig for Cour Pleje og medicin. I de ved Stiftelsen værende Dårekister modtages incurable Sindssvage mod en lignende Betaling. Den specielle bestyrelse staar under en Direktion, hvori Byfogeden i Sorø og Birkedommeren i Sorø er første Medlem.

Sorø Amtsfattighus blev bygget efter en kommission nedsat af kong Fr. VI i 1830. Der skulle bygges et sådant hus/institution i Holbæk og i Sorø. Den første bygning var med stråtag. Det var kommunerne og amtet, der skulle betale for de enkelte borgere, som blev anbragt. Det blev et amtsfattighus og en dårekiste. Disse sindssyge blev anbragt, når man ikke kunne finde et sted til disse ofte meget urolige patienter. Der var 8 celler, der var 2m brede, 3½m lange og 3m høje. De 4 af cellerne kunne opvarmes.

Det var vigtigt i tidens ånd, at beboerne kunne arbejde, karte, spinde sy, grave grøfter og andet. Derfor valgte nogle af de indsatte at flygte, men blev hurtigt indhentet af personale.

Der var i alle årene problemer med økonomien. Lemmerne krævede mad og inspektøren lønforhøjelser.

Amtsfattighuset blev udvidet mange gange, dels ombygninger og ibrugtagning af kælder og loftetage. Der skete også ændringer bag hovedbygningen og tilbygninger i forbindelse med bygningen af sygehuset på den anden side af vejen.

Der var til sidst plads til 62 mandlige og 66 kvindelige beboere. Der blev hønsegård, bageri, vaskeri mm. Delvis i lokalerne bagved hovedhuset.

I 1988 blev institutionen nedlagt. Efter at have stået tom nogle år, blev den indrettet til asylcenter med plads til 60 flygtninge, 20-25 familier. Der kom dog kun få familier til Sorø og kommunen besluttede at afhænde Alléhuset.

Hovedhuset og det bagved liggende hus er på 2000m2. Nogle få bygninger bagved er bibeholdt til specialpsykologien og frivillighedsgrupper.

Lokalhistorisk arkiv 2019.